Untitled Document

IBADET - Słowa ezan i ich znaczenie

Kto usłyszy ezan, jeśli nawet recytuje Święty Koran, to sunną będzie dla niego powtarzać powoli usłyszane słowa. Usłyszawszy słowa: Hajje ala nie powtarza ich, lecz mówi: la hawle wela kuwwete illa billah. Po ezanie wypowiada się salawat i dua ezanu. Gdy po raz drugi zostanie powiedziane: Eszhedu enne Muhammeden Rasulullah, to do mustehab należy pocałować dwa paznokcie kciuków i przetrzeć nimi po oczach. Podczas ikametu tak się nie robi.

Słowa Ezanu:

Allahu ekber ............................................. 4 razy

Allahu teala jest wielki. Niczego nie potrzebuje. Jest też zbyt wielki, aby odczuć potrzebę aktów czci Swoich poddanych. Nie odnosi On żadnej korzyści z aktów czci.

Słowa te powtarza się czterokrotnie, aby dobrze uzmysłowić sobie to ważne znaczenie.

Eszhedu en lâ ilâhe illallah........................ 2 razy

Z pewnością wiem i zaświadczam, że Jego wielkość nie odczuwa potrzeby nikogo aktów czci, nikt prócz Niego nie zasługuje na czczenie. Nic nie jest do Niego podobne.

Eszhedu enne Muhammeden Rasûlullah... 2 razy

Zaświadczam i wierzę, że Muhammed (alejhi we ala alihissalatü wesselam) jest Prorokiem wysłanym przez Allahu teala, przekazicielem upodobanych przez Niego aktów czci i że tylko akty czci przekazane przez

Proroka Muhammeda alejhisselam są godziwe Allahu teala.

Hajje ales-salah.......................................... 2 razy

Hajje alel-felah........................................... 2 razy

Są to dwa słowa zapraszające wierzących do salatu - środka szczęścia i wybawienia.

Allahu ekber............................................... 2 razy

Nikt nie jest w stanie wykonać aktu czci, który byłby godny Jego. Jest zbyt wielki i zbyt daleko od tego, aby ktokolwiek mógł wykonać godny i pasujący Jemu akt czci.

La ilahe illallah...........................................1 raz

Tylko On ma prawo do czczenia, okazania Mu swej pokory. Razem z tym, że nikt nie jest w stanie wykonać żadnego godnego Jemu aktu czci, nikt oprócz Niego nie zasługuje też na czczenie.

Z tych wybranych dostojnych słów zapraszających wszystkich do salatu zrozumieć można jak wielką szlachetnością charakteryzuje się salat.
Jedynie w porannym ezanie po słowach Hajje alel-felah wypowiada się Es-salatu hajrun mine’n-newm. Wypowiadając ikamet po słowach Hajje alel-felah mówi się dwa razy: Kad kame tis-salatu. Rasulullah (sallallahu alejhi we sellem) powiedział: „Kiedy wypowiadany jest ezan recytujcie dua: We ene eszhedu en la ilahe illallahu wahdehu la szerikeleh ve eszhedu enne Muhammeden abduhu we resuluh ve raditu billahi rabben ve bil-islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu alejhi we selleme resulen nebijja.” „Moja wspólnoto. Recytujcie tą dua po ezan: Allahumme rabbe ha zihid-davetit-tammeti wes-salatil-kaimeti ati Muhammedenil-łesilete wel fadilete wed-deredżeter-rafiate web’ashu mekamen mahmudenil-lezi ve’adtehu inneke la tuhliful-miad).”