Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 19 Тешрин-и сани 1438    Касъм: 25
8 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1444

2
ДЕКЕМВРИ
2022
Джума Петък

336 ден от началото на годината, Оставащи дни : 29
12. Месец, 31 Ден, 48. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Без съмнение най-любимите раби на Аллаху теаля са онези, които карат рабите да Го заобичат. (Хадис-и шериф)