Untitled Document

NASZA RELIGIA - 18 kobiet i mężczyzn, których poślubienie jest zakazane

Członkowie rodziny z jednego rodu

Mężczyźni: 1-ojciec, 2-ojciec matki i ojca, 3-syn i synowie syna i córki, 4-brat, 5-synowie brata, 6-synowie siostry, 7-brat matki i ojca

Kobiety: 1-matka, 2-matka ojca i matki, 3-córka i córki syna i córki, 4-siostra, 5-córki siostry, 6-córki brata, 7-siostra ojca i matki.

Mleczne rodzeństwo

Mężczyźni: 8-mleczny ojciec, 9-ojcowie mlecznego ojca i matki, 10-mleczny syn i synowie mlecznego syna i córki, 11-mleczny brat, 12-mlecznej siostry synowie, 13-mlecznego brata synowie, 14- bracia mlecznej matki i mlecznego ojca.

Kobiety: 8-mleczna matka, 9-matki mlecznej matki i ojca, 10-mleczna córka, córki mlecznego syna i córki, 11-mleczna siostra, 12-córki mlecznej siostry, 13- córki mlecznego brata, 14- siostry mlecznego ojca i matki.

Powinowactwo-pokrewieństwo poprzez małżeństwo

Mężczyźni: 15-teść, 16-przyrodni syn, 17-przyrodni ojciec, 18-zięć.

Kobiety: 15-teściowa, 16-przyrodnia córka, 17- przyrodnia matka, 18-synowa.

NASZA RELIGIA - Co to jest religia

Religią nazywa się drogę wskazaną przez Wielkiego Allaha prowadzącą do wybawienia, zyskania ukojenia i szczęścia na ziemi i w życiu pozagrobowym. Znajdujące się pod nazwą religii zmyślone przez ludzi drogi nie są religią. Rozpowszechnione na świecie spaczone wierzenia jak: brahmanizm, buddyzm itp. nie są religiami. Wierzenia takie nie doprowadzą człowieka do wybawienia.

Religia jest drogą Allaha prowadzącą ludzi do Niego. Nakazuje posiadanie ładnego charakteru i traktowanie z litością wszystkie stworzenia, a także bycia posłusznym wobec starszych i miłosiernym wobec młodszych. Wykorzystywanie religii w osobistych interesach jest największym grzechem. Traktowanie ludzi łagodnie, czynienie im dobra, spełnianie ich prac z uśmiechniętą twarzą, z miłym słowem i pomagając im jest drogą prowadzącą do zyskania miłości Allaha. Ten stan jest powodem uratowania się człowieka od cierpień w życiu pozagrobowym i powiększenia się nagrody w Raju.

Wielki Allah, począwszy od Proroka Adama (niech pokój będzie z nim), w każdym tysiącleciu poprzez Proroka zsyłał ludziom religię. Tych Proroków nazywa się Resul. W każdym wieku czyniąc najszlachetniejszych ludzi prorokami wzmacniał nimi religie. Zależnych od Resulów Proroków nazywa się Nebi. Wszyscy Prorokowie głosili taką samą wiarę, chcieli, żeby ich wspólnoty wierzyły w to samo.