Untitled Document

BağlantıSłowa Tewhid

Słowa Tewhid to: La ilahe illallah Muhammedun resulullah, co znaczy: ‘Allah Najwyższy jest jeden, nie ma partnera i Sobie podobnego, a Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) jest Jego umiłowanym sługą i prawdziwym Prorokiem’.

         Gdy dziecko stając się dojrzałe lub niewierzący wypowie Słowa Tewhid i rozumiejąc, uwierzy w ich znaczenie, to stanie się muzułmaninem. Niewierzącemu wszystkie grzechy zostaną od razu wybaczone. Jednak powinien on jak każdy muzułmanin, gdy znajdzie możliwość, poznać znaczenie i nauczyć się na pamięć Amentu (sześć zasad iman) i powiedzieć, że przyjął je i uwierzył w nie, czyli: ‘Uwierzyłem we wszystko to, co jest w islamie, że głoszone przez Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) wszystkie nakazy i zakazy zostały powiadomione Mu przez Allaha Najwyższego’. Potem też powinien starać się poznać to, co jest mu nakazane i zakazane.

         Nasz Szlachetny Prorok (sallallahu alejhi we sellem) głosił: „W Dniu Sądu Ostatecznego przyjdzie pewien człowiek, który będzie posiadał 99 zeszytów. Każdy z tych zeszytów będzie tak szeroki jak widok powierzchni objętej wzrokiem. W żadnym z nich nie będzie znajdował się nawet jeden dobry uczynek, tylko wypowiedziane na ziemi Słowa Tewhid, które będą wielkości palca. Te 99 zeszytów zostanie położone na jednej szali wagi, a na drugiej szali zostaną położone wypowiedziane Słowa Tewhid. Szala ze Słowami Tewhid przeważy nad tymi 99 zeszytami”[1].

         Wypowiedzenie siedemdziesiąt tysięcy razy Słów Tewhid nazywa się Hatim Tehlil. Bardzo korzystne jest wypowiadanie Hatim Tehlil i sprezentowanie żywym i zmarłym sewab, który się zyskuje za ten hatim. Tym, którzy zmarli z wiarą, ofiarowuje się ich duszom[2]Hatim Tehlil robi się w ten sposób: wypowiada się 99 razy La ilahe illallah, 1 raz La illahe illallah Muhammedun resulullah i tak powtarza się do 70 000. Można wypowiadać samemu lub z kilkoma osobami. Czas nie został określony, a więc można wypowiadać w dowolnym okresie czasu (może trwać to tydzień, miesiąc, rok itp.).

Hadis-i szerif głoszą: „Zostaną wybaczone grzechy temu, kto wypowiedział sobie samemu lub komuś innemu siedemdziesiąt tysięcy Słów Tewhid[3]. „Kto mówi: La ilahe illallah, ten uratuje się od nieszczęść i trudności”[4]. „Odnawiajcie swoją wiarę, mówiąc często: La ilahe illallah!”[5]. „Najwartościowszym wśród czynów jest wypowiadanie: La ilahe illallah[6]. „Najwartościowszym zikr jest wypowiadanie: La ilahe illallah[7]. „Wypowiadanie: La ilahe illallah zapobieże 99 nieszczęściom. Najmniejszym z nich są trudności”[8]. „Kto wypowiada: La ilahe illallah, temu grzechy zostaną wymazane, a na ich miejsce tyle samo zostanie zapisanych sewab[9]. „La ilahe illallah jest kluczem do Raju”[10]. „Kto mówi: La ilahe illallah i jest w tych słowach szczery, temu zostaną wybaczone wszystkie grzechy”[11]. „Kto powie jako ostatnie swoje słowa: La ilahe illallah, temu dusza odejdzie z łatwością i te słowa będą mu nur w Dniu Końca Świata”[12]. „Nie nazywajcie tego, kto mówi: La ilahe illallah, z powodu jego grzechów, że jest on niewierzącym! Kto tak powie, sam się stanie niewierzącym”[13].

 


[1] Muhammed bin Husejin bin Abdullah (El-Adżürri), Ahlak-ul-Ulema

[2] Ahmed Faruki, Mekatib-i szerife

[3] Abdullah Dehlewi, Makamat-i Mazherijje

[4] Bezzar Ahmed Remli

[5] Taberani

[6] Hakim (Niszapuri Muhammed bin Abdullah), Mustedrek

[7] Nesai

[8] Dejlemi

[9] Ebu Ja’la (Ahmed bin Ali), Musned

[10] Imam Ahmed

[11] Imam Gazali

[12] Hakim

[13] Buhari