Untitled Document

ITIKAD - Uczeni islamscy - 2

Niektórzy występowali jako uczeni islamscy i wyjaśniali błędnie znaczenie niejasnych (tj. otwarcie niewyjaśnionych) św. ajetów i św. hadis. Nazywa się ich należących do bidat fyrka. Powstanie siedemdziesięciu dwóch spaczonych sekt (fyrka) doszło z powodu ufania za bardzo rozumowi, które doprowadziło do błędnego, niezgodnego z przekazami informowania. Część z nich nawet z powodu zepsutego wierzenia dokonało bluźnierstwa. Z tego względu powinno się być ostrożnym w wyborze lektury na temat Islamu. Książki nieoparte na wiedzy znanych uczonych islamskich sunna, w których dowody nie są ukazane wg czterech źródeł Islamu (Święty Koran, sunna, idżma, kijas), zawierające tylko poglądy autora nie są godne zaufania. W obecnych czasach nie każdy autor noszący tytuł znawcy religii jest nim w rzeczywistości. Smutna jest też prawda, że właśnie tacy autorzy są obecnie najbardziej popularni.

Jahja bin Muaz-y Razi (kuddise sirruh) powiedział: „Od trzech typów ludzi powinno się uciekać, nie znajdować się w ich pobliżu. Do nich należą: nieoględni, spaczeni ludzie religii, podlizujący się bogatym ludziom hafizowie (znający na pamięć Święty Koran) i nie mający o religii pojęcia derwiszowie.” Istnieje tylko jedna droga prowadząca ludzi do wiecznego szczęścia. Jest to droga prowadząca śladem Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem).

„Te przykłady zrozumieją tylko uczeni (alim).” (Sura Ankebut 43)

„Jeśli nie wiecie, to pytajcie się tych, co są alim.” (Sura Nahl 43)

„Czy ten, co wie jest równy temu, co nie wie?” (Sura Zummer 9)

„Bądźcie uzależnieni od alim.” (Dejlemi)

„Uczeni są przewodnikami w ocaleniu.” (I.Nedżdżar)

„Różnica w opiniach uczonych, podział na mezheby jest miłosierdziem.” (Bejheki)

„Kto poznaje ilim (naukę), by walczyć z ignorantami i by być słynny, ten pójdzie do Piekła.” (I.Madże)

„Kto okazuje szacunek wobec alim, ten mnie okazał szacunek, kto jego odwiedza, ten mnie odwiedził.” (I.Rafii)

„Siedzenie z alim, patrzenie na jego twarz należy do ibadet.” (Hakim)

„Śmierć alim jest większą stratą niż śmierć wszystkich ludzi z jakiegoś miasta.” (Taberani)

„W czasach ahir (blisko końca świata) uczeni poumierają, ciemniacy zajmą miejsca ludzi religii. Oni też nie posiadając wiedzy będą dawali błędne fetwy, sami spaczą i staną się powodem spaczenia innych.” (Buhari)

Każdy człowiek bez względu na to, gdzie żyje powinien najpierw poznać swoją religię. Dawniej religię łatwo poznawało się od uczonych islamskich (alim). Obecnie z tego powodu, że żyjemy w czasach ahir nie ma już więcej nigdzie prawdziwych alim w religii. W dzisiejszych czasach nie ma innej możliwości poznania prawidłowo religii jak tylko czytanie książek uczonych sunna.