Untitled Document

IBADET - Rodzaje salatów

Nakazane muzułmanom salaty dzielą się na trzy części: fard, wadżib i nafile.

  1. Salat fard: pięć razy dziennie wykonywany salat, dwu-rekatowy salat piątkowy-dżuma (dotyczy mężczyzn) i salat pogrzebowy-dżenaze (należy do fard kifaje).
  2. Salat wadżib: salat świąteczny-ijd lub bajram, salat witr, salat adak oraz rozpoczęte i pozostawione w połowie salaty nafile. Do wadżib należy odrobienie niewykonanego salatu witr.
  3. Salat nafile: sunny pięciu codziennych salatów, salat terawih oraz salaty wykonywane z intencją zdobycia nagrody za dobre czyny, takie jak: tehedżdżud, tehyjjetul-mesdżid, iszrak, duha, ewwabin, istihare, tesbih. Tzn. wykonywanie ich nie zostało nakazane. Ci, którzy nie mają do odrobienia salatów fard i wadżib otrzymają nagrody za salaty nafile.

IBADET - Rodzaje sunny

Sunna dzieli się na dwa rodzaje:

  1. a) Sunna muekkede: Silna sunna, którą nasz Prorok (alejhisselam) stale wykonywał i bardzo rzadko opuszczał. Do niej zalicza się: Salat sunna fadżr, pierwsza i ostatnia sunna salatu zuhr, sunna salatu maghrib, ostatnia dwu-rekatowa sunna salatu isza. Czynów tych nigdy nie powinno się opuszczać bez usprawiedliwienia. Ten, kto nimi pogardza zostanie niewierzącym.
  2. Sunna ghajr muekkede: Czyny, które nasz Prorok (alejhisselam) czasem wykonywał w intencji wykonywania aktów czci. Do nich zalicza się pierwszą cztero-rekatową sunnę salatu asr i isza. Nic nie jest wymagane, jeśli opuści się ją wielokrotnie. Jednak opuszczając ją całkowicie nie mając usprawiedliwienia, może doprowadzić to do otrzymania nagany i pozbawienia wstawiennictwa (szefaat).

Sunna kifaje nazywa się sunnę, która przestaje obowiązywać kilku muzułmanów, jeśli zostanie wykonana przez jednego z nich. Np.: przekazać selam, czynić itikaf.

Wypowiadać besmele (tj. Bismillahir rahmanir rahim) przed wykonywaniem ablucji, jedzeniem, piciem i rozpoczęciem każdego błogosławionego czynu jest sunną.