Untitled Document

ITIKAD - Dżiny

Dżin został stworzony z płomienia ognia i gazu (Sura Rahman 15, Sura Hidżr 27). Potrafi przyjąć każdy ksztat. Jest stworzeniem niewidzialnym oczyma. Dżiny jedzą, piją, zawierają związki małżeńskie, rozmnażają się. Wg św. hadisu (Buhari, Muslim): “Dżiny chciały od szanownego Proroka jedzenia. Prorok na to im powiedział: każda kość, nad którą zostało wypowiedziane imię Allaha i suszony nawóz zwierząt jest waszym pożywieniem.” Anioły i dżiny pod względem stworzenia są sobie bliskie. Anioły zostały stworzone z części światła (nur), dżiny zaś posiadają w swojej budowie większość materii płomienia. Bliskość pomiędzy aniołami i dżinami jest podobna do bliskości pomiędzy ludźmi i zwierzętami. Znajomość, przyjaźń ludzi z dżinami nie jest wartościowa, jest szkodliwa. Rozmawianie z nimi jest jak przyjaźń z muzułmanami, którzy nie krępują się publicznie grzeszyć. Nikt nie doznał korzyści ze znajomości z nimi. Potrafią wejść w postać człowieka, zwierzęcia, węża, raka, wielbłąda, woła. Widziano ich nawet w postaci muła i osła, a nawet ptaków. Wśród dżinów są należący do wierzących i niewierzących. Wierzący pójdą do Raju, niewierzący zaś do Piekła i będą cierpieć w zimnym Piekle zwanym zemherir. Zezwolone jest pytanie się dżinów o sprawy, które miały miejsce w przeszłości, ponieważ mogły to widzieć lub usłyszeć. Pytanie się o przyszłość jest zakazane. „Śmierć dżinów zachodzi poprzez zniknięcie ich na ziemi. Starcy nim nie odmłodnieją nie umrą. Gdy przyjdzie czas ich śmierci, to najpierw stają się dziećmi i znikają na ziemi.” (Kurtubi)

Liczba dżinów jest 10 razy większa niż ludzi. Szatanów zaś 2 razy więcej niż dżinów i ludzi razem. Aniołów jest 10 razy więcej niż należących do tych trzech grup.

Obok każdego człowieka znajduje się niewierzący dżin. Jednak anioły chronią ludzi od ich zła.

Kady Bedruddin Szibli na temat dżinów napisał dzieło w j. arabskim pt. „Akam-ul merdżan.” Uczeni islamscy poinformowali o sposobach chronienia się przed dżinami.

Tutaj podajemy niektóre z nich. Powinno się recytować:

  1. Euzu Besmele i Surę Fatiha
  2. Euzu Besmele i dwie Kul-euzu tzn. Surę Felak i Surę Nas (Tirmizi, Ebu Said el-Hudrid przekazali: “Nasz Prorok (niech pokój będzie z nim) zaznał uroku od dżinów i spojrzeń ludzi. Po zesłaniu Mu dwóch Kul-euzu recytował je, by chronić się od uroku dżinów i ludzi.")
  3. Euzu Besmele i Surę Bakara
  4. Euzu Besmele i Ajetel kursi
  5. Euzu Besmele i ostatni werset z Sury Bakara
  6. 100 razy: La ilahe illalahu wahdehu la szerike leh lehumulku we lehulhamdu we huwe ala kulli szejin kadir (Ebu Hurejre)
  7. Euzu Besmele i Ha-mim el-Mumin od początku do Masir i Ajetel kursi (Tirmizi, Ebu Hurejre)
  8. La hawle wela kuwwete illa billah-il-alijjil azym
  9. Powinno się często powtarzać słowo: Allah
  10. Powinno się być zawsze z ablucją, nie powinno się w ogóle opuszczać salatu-obowiązkowej modlitwy, powinno się unikać patrzenia na obce kobiety, gadulstwa, obżarstwa, tłumu. Ten, kto nie wierzy w istnienie aniołów i dżinów stanie się niewierzącym.