Untitled Document

NASZA RELIGIA I INNE - Słowa pozostałe z prawdziwej Ewangelii

Pomimo dokonanych zmian nawet w dzisiejszej Biblii i Ewangeliach znajdują się na pewno prawidłowe słowa, które pozostały z prawdziwej Ewangelii. W dzisiejszej księdze chrześcijan zwanej Pismem św. w wielu miejscach napisane jest, że Allahu teala jest jedynym Bogiem i o proroctwie Jezusa (alejhisselam). Poniższe zdania zostały wzięte z Pisma św. chrześcijan:

„Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.” (Marek 12,29)

„Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.” (Marek 12,32)

„Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.” (Księga Powtórzonego Prawa 4,39)

„Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem-Panem Jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.” (Księga Powtórzonego Prawa 6,4-5)

„Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden i nie ma ze Mną żadnego boga.” (Księga Powtórzonego Prawa 32,39)

„Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby mi dorównał- mówi święty Bóg. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? -Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli.” (Księga Izajasza 40, 25-25)

„Wy jesteście moimi świadkami- wyrocznia Pana- i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.” (Księga Izajasza 43,10-11)

„Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną Boga.” (Księga Izajasza 44,6)

„Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego.” (Księga Izajasza 45,5-6)

„Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On Bóg, który ukształtował i wykończył ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie: Ja jestem Pan i nie ma innego.” (Księga Izajasza 45,18)

„Czyż nie ja Jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!” (Księga Izajasza 45,21-22)

„Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja.” (Księga Izajasza 46,9)

„Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: Kto to jest? A tłumy odpowiadały: To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei.” (Mateusz 21,10-11)

„Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.” (Jan 5,30)

„I powątpili o Nim. A Jezus rzekł do nich: Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony.” (Mateusz 13,57)

„Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego.” (Jan 8,26)

„A nauką, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.” (Jan 14,24)

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” (Jan 17,3)

„…bo Ojciec większy jest ode Mnie.” (Jan 14,28)

„Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie.” (Dzieje Apostolskie 2,22)

„Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów.” (Dzieje Apostolskie 3,26)

„Gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa.” (Dzieje Apostolskie 4,30)

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazał swym sługom, co musi się stać niebawem…” (Apokalipsa Jana 1,1)