Untitled Document

ITIKAD - Różnice dotyczące czynów

W Islamie istnieją cztery prawdziwe mezheby (szkoły religijne). Ich wierzenie, wiara jest taka sama. Te cztery mezheby są wierzenia sunna. Są one zgodne z nakazami i zakazami wyraźnie poinformowanymi w Świętym Koranie i świętych hadisach, pomiędzy nimi nie ma żadnych rozbieżności. Różnią się tylko pod względem zrozumienia tego, co dotyczy czynów. Te niewielkie różnice są miłosierdziem Allahu teala dla muzułmanów. Ludzie ze względu na różne zdrowie, wykonywaną pracę i zamieszkałe miejsca podporządkowują się tej mezhebie, według której jest im łatwiej spełniać obrządki religijne i poznają jej książki prawa islamskiego, w jaki sposób powinni spełniać obrządki religijne. Gdyby istniała tylko jedna mezheb, to wszyscy musieliby być tylko jej podporządkowani. Dla wielu ludzi byłoby to ciężkie, a nawet niemożliwe. Muzułmanów podporządkowanych jednej z tych czterech mezheb nazywa się sunna. Traktują oni siebie nawzajem jako braci. W całej historii nie zaszło pomiędzy nimi do żadnych walk. Nie oczerniają siebie nawzajem. Wierzą w to, że każda z tych czterech dróg prowadzi do Raju.

Najpierw powinniśmy poznać prawdziwą wiarę, o której poinformowali uczeni islamscy sunna (rahime humullahu teala). Później powinniśmy w odpowiedni sposób uwierzyć w to, co poznaliśmy. Posiadający zepsutą wiarę nie uzyska aprobaty, miłości Allahu teala, będzie pozbawiony Jego miłosierdzia i pomocy, nie znajdzie wygody i spokoju. Po poprawieniu wiary poprawmy też naszą moralność! Przylgnijmy całym sercem do Islamu, to znaczy przestrzegajmy nakazów i zakazów Allahu teala i naszego Proroka (sallallahu alejhi we sellem). Oczyśćmy nasze serca spełniając obowiązki nakazane nam przez Allahu teala, o których poinformował nas Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem). Chroniąc się od tego, co jest zakazane i wątpliwe, poprawmy nas samych siebie i nasze zdrowie. Serca postępujących w ten sposób zawsze będą chciały czynić dobro, zło nie przyjdzie im nawet na myśl. Nie dajmy się oszukać słowom i propagandzie wrogów Islamu, heretyków, nie należących do żadnej z mezheb. Jeśli będziemy takimi prawdziwymi muzułmanami i będziemy czynić pożyteczne czyny, to Allahu teala obdarzy nas Swoją aprobatą i będzie nam pomagać. Jeśli nie poprawimy naszej wiary, nie będziemy posłuszni religii Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem), nie będziemy czynić dobrych uczynków, będziemy walczyć w imieniu spaczonych wierzeń lub zejdziemy na złą drogę ze względu na swoje osobiste korzyści, to wtedy Allahu teala uczyni nas wśród podłych najpodlejszymi. Wtedy to, biada nam!