Untitled Document

NASZ PROROK - Pożegnalne kazanie

Chwała należy się tylko Allahowi. Jego wychwalamy, od Niego chcemy wybaczenia i wobec Niego wyrażamy skruchę. Chronimy się u Allahu teala przed występnością naszych pragnień i grzesznych czynów. Nie ma nikogo poza Allahu teala, kto by skierowanego przez Niego na prawidłową drogę sprowadził na złą lub ze złej drogi nawrócił. Przysięgam, że nie ma innego boga poza Allahu teala. On jest jeden. Nie ma partnera, wspólnika. I znowu przysięgam, że Muhamed (alejhissellam) jest Jego sługą i wysłannikiem. Ej, słudzy Allaha, nakazuję wam w spadku posłuszeństwo i lęk przed Allahem. Dobrze wysłuchajcie moich słów! Nie wiem, może po tym roku nie spotkam się z wami tutaj nigdy więcej. Jak ten dzień jest świętym dniem, jak ten miesiąc jest świętym miesiącem, jak to miasto (Mekka) jest błogosławione, tak samo też wasze życie, majątki i honor są święte. Od każdego rodzaju gwałtu ochronione. Moi przyjaciele, jutro dotrzecie do waszego Pana Stworzyciela i będziecie pytani z dzisiejszego każdego stanu i postępów. Strzeżcie się, jak mnie już nie będzie, nie zabijajcie się nawzajem wracając do dawnych spaczeń! O tym moim testamencie tutaj znajdujący się niech poinformują tych, co są nieobecni! Może być tak, że poinformowany zrozumiał i zachował jeszcze lepiej od tych, co tutaj byli i usłyszeli. Moi przyjaciele, kto posiada przy sobie jakieś powierzenie, niech odda je właścicielowi! Każdy rodzaj lichwiarstwa został zniesiony, znajduje się pod moją nogą. Nie należcie do tych, co uciskają ani do tych, co są uciskani. Z nakazem Allaha lichwiarstwo jest w końcu zakazane. Pozostały z okresu bałwochwalstwa każdy rodzaj tego brzydkiego zwyczaju znajduje się pod moją nogą. Pierwszym lichwiarstwem, które zniosłem jest lichwiarstwo Abbasa syna Abdulmuttaliba. Moi przyjaciele, z okresu bałwochwalstwa pochodzące powództwa zemsty zostały całkowicie zniesione. Pierwszym zniesionym powództwem zemsty jest powództwo wnuka Abdulmuttaliba Ijasa bin Rebia. Ej ludzie, zmiana miejsc zakazanych miesięcy w celu prowadzenia wojny doprowadzi do kufur (wystąpienia z religii). Jest to tym, co doprowadza razem z niewierzącymi do spaczenia. Oni jednego roku przyjęty za helal (zezwolony) miesiąc następnego roku ogłaszają za haram (zakazany). Oni robią to, by zmyślać uczynioną przez Allaha zezwoloną i zakazaną liczbę. Oni robią z tego, co zostało przez Allahu teala zakazane wolne a to, co wolne zakazane. Oczywiście czas obraca się w kształcie dnia i w ładzie stworzonym przez Allahu teala. Ej ludzie, dzisiaj szatan na tych waszych ziemiach stracił w końcu wpływ i siłę formowania rządu od nowa. Jednak wy; jeśli poza tym, co tutaj wam zniosłem, w czynach wyglądających na małe podporządkujecie się jemu, to go to ucieszy. W celu chronienia swojej religii unikajcie tego! Ej ludzie, nakazuję wam przestrzegajcie prawa waszych kobiet i pod tym względem bójcie się Allaha. Wy, wzięliście kobiety jako powierzenie od Allaha; dając słowo w imię Allaha stała się wam ich nieskazitelność wolna. Wy macie wobec kobiet prawa; one mają też wobec was swoje prawa. Wasze prawa u kobiet; nie powinny pozwolić by ktokolwiek lekceważył wasze łoża, nie powinny bez waszego zezwolenia tych, których nie lubicie wpuszczać do waszych domów. Kobiety mają u was swoje prawa. W dozwolony sposób, wg dozwolonych zwyczajów każdego rodzaju jedzenie i ubranie powinniście im zapewnić. Zostawiam wam coś takiego, jeśli do tego silnie przylgniecie, to nie zejdziecie na złą drogę. Tym jest Księga Allaha i Sunna Jego Wysłannika. Ej wierzący, moje słowa dobrze wysłuchajcie i dobrze zachowajcie! Muzułmanin jest muzułmaninowi bratem. To, co należy do brata w religii, jeśli sam dobrowolnie nie da, naruszenie jego jakiegokolwiek prawa jest zakazane. Moi przyjaciele, nie znęcajcie też się nad sobą. Wobec siebie nawzajem też macie prawa. Ej ludzie, wasz Stworzyciel jest jeden, ojciec jest jeden, wszyscy jesteście dziećmi Adema. Adem zaś pochodzi z ziemi. U Allaha najwartościowszy z was ten, kto jest najbardziej pobożnym muzułmaninem. Arab nie posiada wyższości nad nie arabem. Wyższość jest tylko w pobożności. Jeśli zostanie wam mianowany na czele jako dowódca czarny niewolnik kaleka, jeśli będzie wami rządził zgodnie z księgą Allaha, to słuchajcie się jego i bądźcie mu posłuszni. Wszyscy są odpowiedzialni za popełnione przez siebie winy. Nie wini się ojca z powodu winy syna, ani też syna z powodu winy ojca. Ej, ludzie, tych czterech spraw nie róbcie:1-Nie róbcie jakichkolwiek wspólników Allahowi. 2-Niesprawiedliwie nie zabijajcie. 3-Nigdy nie popełniajcie cudzołóstwa. 4-Nie kradnijcie.

Zostało mi nakazane prowadzenie dżihad z ludźmi aż do wypowiedzenia przez nich Lâ ilahe illallah Muhammedün resulullah (tzn. przyjęcia Islamu). Wypowiedzeniem tym swoje życie i majątki chronią. Ej ludzie, jutro będą się was o mnie pytali, co powiecie? Sahabi powiedzieli: „Przysięgniemy, że przekazałeś religię Allahu teala. Spełniłeś swój obowiązek. Dałeś nam rady i zostawiłeś nam spadek.” Na to Szanowny Prorok sallallahü aleyhi ve sellem podnosząc błogosławiony palec powiedział: „Bądź świadkiem Panie! Bądź świadkiem Panie! Bądź świadkiem Panie!