Untitled Document

MENKIBE - 10 warunków, które należy spełnić, aby właściwie podążać za imamem

 1. Przystępując do salatu przed wypowiedzeniem tekbiru należy zrobić intencję podążania za imamem mówiąc w sercu: Podążam za gotowym imamem.
 2. Imam prowadząc salat kobietom musi zrobić intencję bycia imamem dla kobiet. Prowadząc salat mężczyznom nie jest zmuszony robić intencję, jednak jeśli ją zrobi, to uzyska dobre uczynki za salat z dżemaatem.
 3. Pięty dżemaatu muszą znajdować się za piętami imama.
 4. Imam i dżemaat muszą wykonywać ten sam salat fard.
 5. Pomiędzy imamem a dżemaatem nie może znajdować się rząd kobiet.
 6. Pomiędzy imamem a dżematem nie może znajdować się taka rzeka, aby mogła przepłynąć przez nią łódka albo droga, przez którą mógłby przejechać samochód.
 7. Pomiędzy imamem a dżemaatem nie powinna znajdować się ściana nie mająca odpowiedniego okna, które przepuszczałoby głos albo, przez które widać byłoby imama albo jedną osobę z dżematu.
 8. Imam nie powinien siedzieć na zwierzęciu, a dżemaat na ziemi lub na odwrót.
 9. Imam z dżeammatem nie mogą znajdować się na dwóch niezwartych ze sobą statkach.
 10. Istnieją dwie relacje dotyczące tego, aby salat dżemaatu podążającego za imamem należącym do innego mezhebu był sahih: Wg pierwszej, dżemaat nie może wiedzieć, że u imama występuje coś, co wg mezhebu dżemaatu unieważnia salat. Wg drugiej, dżemaat należący do innego mezhebu niż imam, może stosować się do niego, jeśli salat imama będzie sahih wg mezhebu dżemaatu. Wg tej relacji dozwolone jest podążać za imamem, który posiada zaplombowane i zalakowane zęby.
  Jeśli dżemaatem jest jedna osoba, to ustawia się ona po prawej stronie imama. Mekruh będzie, jeśli stanie po lewej. Jeśli stanie z tyłu, to również będzie mekruh. Jeśli nie wyprzedzi swoimi piętami pięt imama, to jego salat będzie sahih (przyjęty). Jeśli dżemaat składa się z dwóch lub więcej osób, to ustawiają się one za imamem.
  Salat z imamem wykonuje się w taki sam sposób jak samemu. Jednak, gdy imam stojąc będzie recytował po cichu lub na głos, to dżemaat w tym momencie nic nie recytuje. [Wg mezhebu Szafii dżemaat recytuje po cichu Fatihę z imamem.] Subhaneke recytuje się tylko w pierwszym rekacie. Kiedy imam skończy recytować na głos Fatihę, dżemaat po cichu mówi amin, nie powinno się wypowiadać na głos. Wyprostowując się z ruku, gdy imam powie: Semi’allahu limen hamideh, to dżemaat wypowiada tylko Rabbena lekel hamd. Następnie pochylając się mówi: Allahu ekber i dżemaat razem z imamem pokłania się do sedżdy. W ruku, sedżdach i siedząc dżemaat recytuje jakby wykonywał salat samotnie.

Salat witr wykonuje się z dżemaatem w Ramadanie. W innym czasie wykonuje się samemu.