Untitled Document

IBADET - Wykonywanie salat

Najcenniejszym aktem czci w Islamie po uzyskaniu iman jest salat. Salat jest filarem religii. Jest najwyższym z aktów czci. Jest drugim filarem Islamu. Słowo salat pochodzi z języka arabskiego. W zasadzie oznacza modlitwę (dua), miłosierdzie, wybaczenie. Ze względu na te trzy znaczenie mówi się salat.

Najbardziej upodobaną czynnością Allahowi (dżelle dżelaluh) i wielokrotnie nakazaną jest wykonywanie pięć razy dziennie salat. Pierwszym nakazanym fardem naszej religii jest salat. W Dniu Sądu pierwszym z pytań po wierze, będzie pytanie dotyczące salat. Ten, kto przejdzie rozrachunek za pięciokrotny salat, uratuje się od wszelkich trosk, egzaminów i zyska wieczne wybawienie. Ratunek przed Piekłem i uzyskanie Raju jest związane z poprawnym wykonywaniem salat. Aby wykonać właściwie salat należy bezbłędnie wykonać ablucję i bez opieszałości zrobić salat. Należy starać się jak najlepiej wykonywać każdy z ruchów w salacie.

Salat jest czynem, który łączy w sobie wszystkie akty czci i najbardziej zbliża człowieka do Allahu teala. Nasz kochany Prorok powiedział: „Salat jest filarem religii. Ten, kto wykonuje go wzmocni swoją religię, a kto go nie wykonuje z pewnością ją zniszczy.” Ten, kto dostąpił zaszczytu wykonywania właściwie salatu, chroniony jest przed dokonywaniem złych czynów. W surze Ankebut 45 głoszone jest: „Prawidłowo wykonywany salat chroni człowieka od czynienia złych i zakazanych czynów”.

Salat, który nie oddala człowieka od złych czynów, nie należy do wykonywanych prawidłowo. Wygląda tylko jak salat. Jednak nie powinno się z niego rezygnować do czasu wykonywania go prawidłowo. Uczeni islamscy mówią: „Jeśli nie można wykonać czegoś całkowicie, to nie powinno się całkowicie rezygnować z tego.” Nasz Stworzyciel, którego łaska jest nieskończona, może przyjąć wygląd tego salatu jak prawdziwy salat. Temu, kto będzie wykonywał w ten sposób salat nie powinno się mówić, żeby w ogóle go nie wykonywał. Powinno się mu poradzić wykonywać go prawidłowo i poprawić to, co wykonuje niewłaściwie. Należy dobrze zrozumieć tą subtelność.

Salat należy wykonywać z dżemaatem, tj. z innymi muzułmanami. Wykonywany wraz z innymi jest o wiele więcej warty niż wykonany samemu. W salacie każda z części ciała powinna okazywać pokorę, w sercu natomiast powinien znajdować się lęk przed Allahu teala. Na świecie i po śmierci tylko salat uratuje człowieka przed nieszczęściem i udrękami. Allahu teala w surze Muminun głosi: „Wierzący z pewnością będą uratowani. Do nich należą ci, którzy wykonują swój salat w poddaniu.”

Akty czci wykonywane w miejscach, gdzie panuje niebezpieczeństwo i niepokój, są o wiele cenniejsze. Podczas ataku wroga najmniejszy nawet czyn żołnierzy jest bardzo cenny. Z tego też względu akty czci wykonywane przez młodzież są więcej warte, ponieważ powstrzymując się od złych pragnień nefs występuje przeciwko odczuwanej niechęci do wykonywania aktów czci. W okresie młodości człowieka atakuje trzech wrogów, którzy chcą odsunąć go od wykonywania aktów czci. Są to szatan, nefs i źli przyjaciele. Źródłem wszystkich nieszczęść są źli przyjaciele. Jeśli młody człowiek nie będzie podążał za złymi pragnieniami pochodzącymi od nich, a wykonywać będzie salat i nie zrezygnuje z aktów czci, to okaże się to dla niego bardzo korzystne. Za wykonywane akty czci otrzyma o wiele więcej zasług od starszych. Za wykonaną małą ilość aktów czci otrzyma wielką nagrodę.