Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 08 Janar 1435    Nëntor: 75
26 XHEMAZIJEL EVVEL 1441

21
JANAR
2020
E Martë

Dita 21. e vitit, Ditët e Mbetura : 345
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Pa­gu­aji­ni pu­në­to­rit atë që me­ri­ton, për­pa­ra se ti tha­het djer­sa e bal­lit. Hadithi sherif