Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 14 Shkurt 1435    Nëntor: 112
3 REXHEP 1441

27
SHKURT
2020
E Enjte

Dita 58. e vitit, Ditët e Mbetura : 308
Muaji 2., 29 Ditë, Java 09.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Asn­jë e mi­rë nuk vjen më shpejt se se­va­pi që fi­ton kur vi­zi­ton të afër­mit. Ed­he ndësh­ki­mi i atij që i ndërp­ret lidh­jet me të afër­mit vjen shpejt. Hadithi sherif

SOT ESHTE NATA E MIRE REGAIB