Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۶ حزیران ۱۴۳۴ خضر: ۴۵
۵ شوال ۱۴۳۹

۱۹ جون (ژوئن) سال ۲۰۱۸ میلادی
۲۹
جوزا
خرداد
۱۳۹۷
سه شنبه

خداوند متعال مثل اینكه بجا آوردن فرایض را به من امر فرموده مدارا كردن با انسانها را هم امر فرموده است.

(حدیث شریف)

گردهمایی ۳۰۰ كشیش در «ازنیک» وكاهش دادن انجیل ها به چهار عدد ۳۲۵ میلادی

پیروزی استقلال كویت ۱۹۶۱ میلادی