Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 17 Тешрин-и еввел 1436    Хъзър: 178
13 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1442

30
ОКТОМВРИ
2020
Джума Петък

304 ден от началото на годината, Оставащи дни : 62
10. Месец, 31 Ден, 44. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Най-ценният ибадет е разпространяването на религията на Аллаху теаля сред Неговите раби. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)